in

Excerpts: 50 Mid-Aliman Targets

Excerpts: 50 Mid-Aliman Targets


Payeer

Ø £ عÙعÙÙÙجÙاعØاعØاعØØ ((50 ا ا Ùˆ 100 Ø¬Ø ± Ø¨Ù‚Ø Ù Ù Ù Ù… قات٠ات ات تØا٠تØØ§Ù Ù Ø¹Ø Ø¹Ø Ø¹Ø Ø¹Ø ÙŠØ§Ø¯Ø © Ø§Ù Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ ØŒ ØŒ ع٠ع٠٠ج٠جم Ø§Ø¹Ø © Ù Ù Ù… ØØ§Ù Ø¸Ø © Ø ° Ù… *** ØŒ ÙˆØ³Ø ÙˆØ³Ø ÙŠÙ ÙŠÙ… Ù (.

وقا٠„ا٠***… تØØ¯Ø «Ø¨Ø§Ø³Ù… جم Ø§Ø¹Ø © ا٫ ØÙˆØ «Ù Ù… ØÙ… د عبدا٠س٠س٠ام ØŒ Ø§Ù Ø§Ù ÙŠØ¯Ø ÙŠØ¯Ø © ع٠٠‰ ‰ ØªÙˆÙŠØªØ ØªØا٠تØا٠تØا٠تØا٠تØا٠بي بي بي بي ÙŠØ¯Ø´Ù Ø Ø Ù Ù Ù Ø¨Ù Ø§Ù Ø¬Ø¯ÙŠØ¯ جديد بم Ø¬Ø²Ø Ø Ø © Ø… Ø ÙˆØ¹Ø ÙˆØ¹Ø © Ù… ست٠‡ Ø¯Ù Ø £ Ø Ø§ Ù „ØªØ§Ø¨Ø¹Ø ØªØ§Ø¨Ø¹Ø ØªØ§Ø¨Ø¹Ø © Ù Ù Ø Ø Ø ± Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ù Ø§Ø Ù… ************”

ÙˆØ £ Ø Ø £ † ØØ ØØ Ø Ø Ø © Ø§Ù ÙŠØ ÙŠØ £ ÙˆÙ ÙŠØ © ÙŠØ © Ø¬Ø Ø¬Ø ± ا٠*** دا٠، ( 50 قتي٠ا Ùˆ 100… صØ.

Ø „Ø £ Ù… ØµØ Ù… ØªØ · Ø§Ø¨Ù‚Ø © Ø £ † Ù Ø · ØªØ ± ا٠ا٠تØا٠تØØ§Ù Ù Ø Ø Ù ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ ØªØ Ù Ù Ù Ù… Ù Ù Ù… ٠ت، 6 ØºØ§Ø ± Ø¹Ù Ù Ù Ù Ø¨Ù Ø¨Ù Ø¨Ù ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ © ÙŠØ Ø§Ù Ù Ø¬ØªÙ Ø¬ØªÙ Ø¹ØŒ ع، ع، ع، … ا٠م Ø¯ÙŠÙ Ø Ø © Ø ° Ù… Ø§Ø ± Ø§Ù Ø§Ù Ø Ø Ø Ø ØªÙ ØªÙ Ø§Ø¹Ø Ø§Ø¹Ø Ø§Ø¹Ø Ø§Ø¹Ø Ø§Ù © ا٠ØÙˆØ ØÙˆØ ÙŠ ÙŠ ÙŠ Ù Ù Ù Ù Ø¹ØªÙ‚Ù ÙŠØ ÙŠØ £ وي ٠٠٠ئات Ù Ù Ù Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø§Ù Ù… ؤيدي٠ؤيدي٠٠Øكو٠Øكو٠ØÙƒÙˆÙ Ø © Ø Ø¹ÙŠØ *** ©

ÙˆØ £ Ù Ø´Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ù Ù Ø´Ø§Ù… Ø´Ø§Ù Ø¬Ù Ø Ø Ù Ù Ø Ø §Ø¹Ø © ا٠ØÙˆØ ÙŠ ÙŠ Ù Ù Ù Ù Ù… ت٠٠٠م Ø Ø§Ø¨ÙŠÙ Ù Ù Ø Ø§Ù ØºØ§Ø Ø © ØŒ Ø Ø £ Ø Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø§Ø Ø Ø Ø§Ø Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ø¹Ø Ø§Ø¹Ø Ø§Ø¹Ø Ø§Ù † ت تؤ٠٠٠٠٠٠سج٠سج٠سج٠ي٠ا ا ا ا ÙŠØ²Ø§Ù Ø £ غ٠غ٠ضØايا ضØايا Ø Ø £ Ø (.

بي٠† Ù… ا Ù‚Ø§Ù Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø§Ù © ÙˆØ ÙˆØ ÙˆØ Ù Ù ÙŠØ ÙˆØ © Ù Ø † Ø§Ù Ø £ Ø³Ø ‰ ‰ (تتبع ا٠ØÙˆØ ÙŠÙŠÙ †) Ø¹Ø¨Ø¯Ø§Ù Ù‚Ø§Ø¯Ø Ù Ø Ø… Ù Ø ØªØ¶Ù ‰ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØªØا٠تØا٠تØØ§Ù Ø Ø Ø Ø Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø®Ø§ØµØ © Ø „Ø £ ±Ø³Ø‰ÙÙŠØÙŠØÙŠØÙŠØÙŠØÙŠØÙÙÙÙÙÙÙÙظØظØظØظØظØظØÙÙÙÙ… *** (.

ÙˆØ £ ÙˆØ¶Ø Ù „Ù… Ø Ø ØªØ¶Ù ‰ Ù Ù Ù… Ù Ù Ø´ Ø ± Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø £ Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø³Ø¬Ù Ø³Ø¬Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø§Ù ØªØ§Ø¨Ø¹ÙŠÙ Ù „Ù Øكوم Ø © ال يم Ù ÙŠØ ÙŠØ ©.

وقا٠“Ø ¥ † †” ٠٠اك قت٠٠٠ي٠ي٠ي٠ي٠ا ا ا Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø .. ‡ ÙˆÙ “..”

ÙˆÙ “Ù Ø ¥ Ø Ù” Ù Ø Ø £ † † “أ † † Ù… Ø¹Ø Ø¹Ø Ù Ù Ø¯Ù Ø¯Ù Ø¯Ù ØªØا٠تØØ§Ù Ù Ø Ø Ø Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù © Ø¯ÙˆÙ Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ø ØÙ Ø Ø ØÙŠØ ØÙŠØ ØÙŠØ ØÙŠØ Ù‚Ø§Ù Ù‚Ø§Ù Ù‚Ø§Ù Ù‚Ø§Ù Ù‚Ø§Ù Ù‚Ø§Ù Ù‚Ø§Ù Øª ت قا٠ت Ø Ø © عد؅ Ø *** ات “

ÙˆØÙ… ْل ا٠ا٠قيادي ØÙˆØ ÙŠ ÙŠ ÙŠ Ø §Ù تØا٠تØØ§Ù ÙˆØ¹Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø³Ù Ø³Ù Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ ÙˆØ§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø³Ø¤ÙˆÙ Ø³Ø¤ÙˆÙ Ø³Ø¤ÙˆÙ Ø³Ø¤ÙˆÙ Ø³Ø¤ÙˆÙ „ÙŠØ © ال Ùƒ ام Ù Ø © Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø§Ø³ØªÙ Ø§Ø³ØªÙ ÙˆÙ Ø§ ا ***************************

ا٠ا٠٠٠٠ظ٠ظ٠ات Ø¯ÙˆÙ Ø¯ÙˆÙ ÙŠØ © ÙŠØ Ù Ù… ØÙ ÙŠØ © Ø Ø Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ù Ù Ù Ù Ø ÙŠÙ ÙŠÙ ÙŠÙ Ø Ø… Ø © ا٠٠م Ù Ù ÙˆØ¹Ø © ØŒ ÙˆØ §Ù ٠٠ا٠ا٠٠٠٠٠كا٠كا٠٠و٠و٠و٠و٠و٠وم (((((ÙˆÙ ÙˆÙ

ا٠ا٠ØØ§Ø¯Ø Ø Ø © ¥ Ù Ù Ù Ø £ Ù ° ٠ا ا *** † Ø§Ù Ù Ù Ø¬Ø²Ø Ø¬Ø²Ø Ø Ø§Ù ****************************** 25 قتي٠ا٠ا٠‹Ù Ù Ù Ù Ù Ø¹ØªÙ‚Ù ÙŠÙ ÙŠÙ ÙŠÙ ÙŠÙ Ø Ø ØÙˆØ ‰ ا٠ØÙˆØ ÙŠÙŠÙ ÙŠÙŠÙ ÙŠÙŠÙ Ø Ø… Ø §Ù Ø ØÙ ØÙ ØÙ Ù Ù Ù ØŒ ØŒ ØŒ Ø¹ÙŠØ²Ø Ø¹ÙŠØ²Ø Ø¹ÙŠØ²Ø Ø¹ÙŠØ²Ø Ø¬Ø Ø¬Ø Ø¬Ø Ø¬Ø ÙŠÙ ‰ ØŒ ي٠ا ا ا “” “” “” “” “” “” “Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ØŒ ØŒ ØŒ ØŒ ÙŠ 21 Ù… ايو / Ø £ ± ± 2015 ØŒ ع٠د٠دم ا ‡ ‡ Ø Ø ÙŠØ ØªØا٠ا٠ا٠تØا٠تØا٠تØا٠تØا٠٠… ب٠٠‰ Øكوم ÙŠ يستخدم ٠ا٠ا٠ØÙˆØ ØÙˆØ ÙŠÙˆÙ Ù… Ø¹ØªÙ‚Ù Ù Ø§Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø ¯ÙŠÙ Ø Ø © وات٠٠٠ت ت Ø§Ù Ø§Ù Ø§Ù Ø Øكو٠ØÙƒÙˆÙ Ø ÙŠÙ ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ © ÙŠØ ÙŠØ ÙŠØ © ÙŠØ ØÙŠÙ ÙŠØ ÙŠØ ØÙˆØ ØÙˆØ ®Ø¯Ø§Ù… ا٠„Ù… عتقل ÙŠÙ † Ø¯Ø ± ‹‹ *** ÙŠØ ÙŠØ ©

Brave Browser

Read More

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Hurricane Dorian: Storm upgraded to category five as it heads towards Bahamas with 160mph winds

Hurricane Dorian: Storm upgraded to category five as it heads towards Bahamas with 160mph winds

Ahmad Fathi: أأكتماما لماأماأأأأأأأأأأذأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

Ahmad Fathi: أأكتماما لماأماأأأأأأأأأأذأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ